Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37

http://www.sesa37.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.37

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ระบบงานสารสนเทศ

  

                        

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 100
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-710568
โทรสาร  054-521796

สถิติการเข้าใช้งาน

1287846
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
563
3603
1279607
11492
22897
1287846

Your IP: 54.81.139.56
Server Time: 2017-11-18 00:49:09

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ยินดีต้อนรับ

แบบฟอร์มการศึกษาบุตร

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ1)พ.ศ.2523

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2532

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2533

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2534

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2548

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2550

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการศึกษาบุตร 2553 ฉบับที่ 2(ฉบับเต็ม)

สรุปเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

สรุปเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว.169ลง11พ.ค.50เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนปี 50

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว101ลง17มี.ค.51 ว่าด้วยการเบิกค่าการศึกษาบุตรพ.ศ.2551

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว271ลง7ส.ค.51 อัตราค่าเล่าเรียนปริญญาตรี ปีการศึกษา2551

หลักการและเหตุผล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ผู้บริหาร สพม.37

 

รองผู้อำนวยการสพม.37

ปฏิทินงานราชการ 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

   

     

งานสารบรรณ

 

OBECMAIL.ORG โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ลิงค์เอกสาร


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

QR CODE ::: Facebook SPM.sesa37

Copyright © 2017 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511137 โทรสาร 054-521796 E-mail : admin@sesa37.go.th Rights Reserved.