^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


welcome

to

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37

ยินดีต้อนรับ

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

นายมงคล  หมวกพิกุล
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

รองผู้อำนวยการ


นางวิลาวัณย์    ไชยธรรม
รอง.สพม.เขต 37

บุคลากร อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 101
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศฯ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-710568
โทรสาร  054-521796
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) +++ กลุ่มอำนวยการ ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์จาก สพม.37

ข่าวการศึกษา